Rental conditions in Norway

 1. Leiekontrakt

Leiekontrakten er mellom utleier og leietaker. Ved å signere kontrakten aksepterer leietaker også disse leievilkår og Surfschool generelle leiebetingelser (www.surfschool.no). Leiekontrakten er underlagt norsk rett.

 1. Leieperiode

Leieforholdet gjelder det kjøretøy som er spesifisert i leiekontrakten i den tidsperiode som er angitt og frem til kjøretøyet er returnert. Kjøretøyet skal returneres senest på avtalte tidspunkt og sted. Retur anses å ha skjedd når både kjøretøy og nøkler er overlevert utleier innenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid. Returneres kjøretøyet og nøkler til utleier utenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid og virkedag, anses retur å ha funnet sted når utleiestasjonen åpner den første påfølgende virkedag, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom utleier og leietaker. Se også punkt 3.3 vedrørende leietakers plikter ved retur av kjøretøyet.

Dersom det foreligger saklig grunn kan utleier forlange kjøretøyet returnert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Leietaker kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å returnere kjøretøyet. Leieforholdet kan forlenges, etter avtale med utleier. Ved endring av leieperiode og ved overskridelse av avtalt kjørelengde, er leietaker ansvarlig for enhver økning i prisen. Ved tidligere retur enn avtalt vil totalprisen kunne endre seg. Ved forhåndsbetalt leier gis det ingen refusjon av ubrukte leiedøgn.

Kjøretøyet skal returneres i samme stand og med alt tilbehør og utstyr som kjøretøyet var utstyrt med ved leieforholdets start. Leietaker bærer i leieperioden og frem til kjøretøyet er returnert alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det.

Ved overskridelse av denne leiekontrakt eller annet vesentlig brudd på leievilkårene av leietaker, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av utleier.

Utleier har rett til å hente kjøretøyet etter utløpet av den avtale leieperioden, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-1. Kostandene knyttet til dette dekkes av leietaker.

2.1 Avbestilling

Avbestilling 30 dager eller mer refunderes 90 % av leie sum. Avbestilling 29 dager eller mindre refunderes 50 % av leie sum.

Avbestilling 14 dager eller mindre, refunderes ikke leie summen.

 

 1. Leietakers plikter

3.1 Leietaker plikter ved utlevering av kjøretøyet å:

 • Undersøke kjøretøyet straks det er stillet til leietakers rådighet og før det tas i bruk, herunder kontrollere at alle skader er notert i leiekontrakten eller vedlegg til denne.
 • Før bruk av kjøretøyet gi beskjed til en Surfschool representant ved eventuelle avvik og/eller skader som ikke er notert av Surfschool i leiekontrakten eller vedlegg.
 • Dersom det ikke er en representant fra utleier til stede for å kontrollere kjøretøyet ved utlevering, anbefaler vi egendokumentasjon av kjøretøyets tilstand ved å ta tilfredsstillende foto av bilen utvendig (begge sider + front og bak) og innvendig, (interiør, dashbord, forseter og bakseter), slik at disse kan fremlegges for utleier på forespørsel.
 • Gjøre seg kjent med kravene til normal slitasje og hva som kan belastes som skade etter reglene i Surfschool generelle leiebetingelser.
 • Gjøre seg kjent med det leide kjøretøy og norske trafikkregler. Alle leietakere har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førekortbestemmelser og reglene med hensyn til alkohol-/medisinbruk ved ferdsel i trafikken.
 • Sikre at alle ekstra sjåfører er tilføyd leiekontrakten og overholder de vilkår og betingelser som gjelder for leieforholdet, herunder
 • Sikre at alle sjåfører er over 18 år, og har hatt gyldig førerkort i minimum ett år.
 • Fremvise eget gyldig fysisk førerkort som dokumenterer førerrett for bestilte kjøretøy.

3.2 Leietaker plikter i leieperioden å behandle og bruke kjøretøyet på en forsvarlig måte, og ikke:

 • Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse:
  • Kjøre i alkohol – og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand.
  • Frakte flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er registrert for.
  • Forstyrre, fjerne eller endre kjøretøyets utstyr, tilbehør eller spesifikasjoner, herunder, men ikke begrenset til, kilometerteller, bombrikke, ladekabel, medieinstallasjoner, mv.
 • Overlate kjøretøyet til andre eller la det kjøres av annen sjåfør enn godkjent av utleier.
 • Benytte kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring.
 • Benytte kjøretøyet til øvelses kjøring.
 • Ta kjøretøyet ut av landet, med mindre skriftlig samtykke fra utleier er innhentet.
 • Frakte passasjerer mot betaling.
 • Parkere ved hustak der det er oppsatt anvisere for takras eller hvor det er åpenbart er fare for takras.
 • Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader kjøretøyets karosseri eller understell.
 • Kjøre på områder uegnet for kjøretøyets høyde, bredde eller lengde.
 • Kjøre utenfor offentlig vei eller i område stengt for alminnelig ferdsel.
 • Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy.
 • Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.
 • Fylle feil drivstoff.
 • Utsette interiøret for varme, skarpe gjenstander, væsker eller annet som kan gjøre skade eller sette flekker.
 • Kjøre med for lite luft i dekkene, slik at dekk eller felg skades.
 • Feil bruk av startkabler mot bilen.

Leietaker plikter i leieperioden å behandle og bruke kjøretøyet på en forsvarlig måte, herunder:

 • Å sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk ol. Ved tvil om vedlikehold skal utleier kontaktes.
 • Sikre, feste og/eller emballere last slik at personer, kjøretøy eller omgivelser ikke påføres skade eller fare for skade.
 • Melde eventuelle kollisjonsskader, tyveri, brann og hærverksskade til utleier umiddelbart. Personskade, skade på dyr samt tyveri, brann og hærverksskader på kjøretøyet skal leietaker umiddelbart også melde til politiet.

3.3 Leietaker plikter ved retur av kjøretøyet å:

 • Gi beskjed til en representant for utleier om enhver skade på kjøretøyet som har oppstått i leieperioden.
 • Sette av tid til å undersøke kjøretøyet ved retur. Dersom det ikke er en representant fra utleier til stede for å kontrollere kjøretøyet ved retur, anbefaler vi egendokumentasjon av kjøretøyets tilstand ved å ta tilfredsstillende foto av bilen utvendig (begge sider + front og bak) og innvendig, (interiør, dashbord, forseter og bakseter), slik at disse kan fremlegges for utleier på forespørsel.
 • Leietaker bærer det fulle ansvar for kjøretøyet frem til kjøretøyet er returnert i henhold til punkt 2.

Endelig skadesjekk av utleier er først å anses som utført etter at kjøretøyet er vasket, senest 48 timer (2 døgn) etter at kjøretøyet er returnert. Fristen løper innenfor uteleiestasjonens ordinære åpningstid.

Ved retur av kjøretøyet utenfor utleiers egen utleiestasjon, f.eks. ved retur hos verksted, hos en bedrift eller på annen adresse, løper ovennevnte frist på 48 timer (2 døgn) først fra det tidspunkt kjøretøyet ankommer utleiers egen utleiestasjon innenfor utleiestasjonens ordinære åpningstider.

 1. Leietakers betalingsansvar

Leietaker plikter å betale følgende:

 • Leieforholdets totalbeløp slik det er avtalt i leiekontrakten. Avvik fra opprinnelig leiekontrakt vil medføre endringer i totalbeløpet.
 • Ikke etterfylt drivstoff/oppladet batteri med et påslag på 20 % i forhold til veiledende pris, eventuelt et høyere tillegg og/eller gebyr dersom dette er avtalt.
 • Eventuelle kostnader i forbindelse med tilbake transport av kjøretøyet ved retur på annet sted enn avtalt.
 • Enhver kostnad knyttet til bompenger, veiprising, parkering eller lignende, i tillegg til merverdiavgift og den margin utleier eventuelt beregner. Leietaker er ansvarlig for selv å betale parkeringsavgiften direkte til parkeringsoperatør.
 • Parkeringsbøter, automatisk trafikkontroll, ubetalte parkeringsavgifter eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller pålegg som skyldes leietaker, og utleiers tilhørende administrasjonsgebyrer.
 • Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i leieperioden, herunder også hærverk, tyveri og inntauing, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel. Det beregnes én egenandel per skadetilfelle.
 • Manglende eller skadet utstyr og tilbehør som ladekabel, hattehyller, reservehjul, barnesete, mm.
 • Foruten skader står leietaker også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig – av særlig/spesielt tilsmusset kjøretøy og tilbehør, f.eks. rengjøring etter hund eller røyking, rens av sete/setetrekk, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinært arbeid.
 • Veihjelp/Bilberging som ikke skyldes feil/mangler som utleier er ansvarlig for.
 • Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap utleier lider som følge av at kjøretøyet er ute av drift.
 • Ved brudd på leievilkårene, vegtrafikkloven eller uaktsom opptreden ved skadetilfelle, vil leietaker kunne bli pålagt å betale en større del av skaden enn den avtalte egenandel.
 • Ved forsett, grov uaktsomhet eller grove brudd på leievilkår eller vegtrafikklov vil leietaker i leieperioden måtte stå fullt ut økonomisk ansvarlig for alle påløpte kostnader.
 • Utleiers utgifter til inndrivelse av krav mot leietaker, herunder alle gebyrer ved inndrivelse av slike krav.
 • Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976, fra forfall og til betaling skjer.
 •  
 1. Utleiers plikter og ansvar

Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille kjøretøyet til leietakers rådighet. Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand og inneholde minst 2/8 drivstoff på tanken eller oppladede batterier for elbiler på minimum 60%, med mindre annet er avtalt. Utleier plikter å holde kjøretøyet ansvarsforsikret i samsvar med bilansvarslovens regler.

Utleier plikter å tilby alternativer hvis bestilt bilgruppe ikke skulle være tilgjengelig.

Dersom utleier vesentlig misligholder sine forpliktelser kan leietaker heve leiekontrakten. Utleier må imidlertid gis mulighet til å avhjelpe misligholdet ved retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietaker har klaget over mangelen, kan leietaker kreve forholdsmessig prisavslag.

Leietaker kan kreve erstatning for tap leietaker lider som følge av utleiers mislighold. Dette gjelder likevel ikke dersom utleier kan godtgjøre at misligholdet eller årsaken til dette skyldes forhold utenfor utleiers kontroll som utleier ikke med rimelighet kunne forventes å ha kjennskap til eller ta i betraktning på avtaletiden, eller kunne forventes å unngå eller overvinne følgende av. Erstatning for indirekte tap, så som arbeidsavbrudd, tap av lønn, bonus e.l., driftsavbrudd, avsavn, tap av fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn det leide kjøretøy kan kun kreves dersom utleier har utvist forsett.Leietaker taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom leietaker ikke innen rimelig tid etter å ha oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, gir utleier melding om dette.Tekniske feil som måtte oppstå, eller som leietaker blir kjent med i leieperioden og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov, leieperioden og sted, gir ikke leietaker rett til å avbryte leieforholdet. Om leietaker likevel velger å avbryte leieforholdet, vil leietaker være ansvarlig for leien i leieperioden, men tiden som ville gått med til utbedring trekkes fra leieperioden. Leietakeren er videre ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet tilbakeført til utleiers lokasjon. Dersom reparasjon ikke kan foretas innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om alternativt kjøretøy skal leveres til leietaker for fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid da utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleier besørger i så fall at kjøretøyet transporteres tilbake til utleiers lokasjon. Utleier er uten ansvar for leietakers eventuelle tap.

Utleier har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.Utleier har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som f.eks. skistativ, barnesete, GPS mm. Leietaker har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert.Utleier fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor.

 1. Sikkerhet og oppgjør

Utleier krever at leietaker stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av leieforholdet. Utleier har alltid rett til å kreve at leietaker benytter kredittkort eller debetkort ved bestilling og utlevering av kjøretøyet. Leietaker må ha med seg det samme kortet som ble brukt for bestillingen ved henting av kjøretøyet. Utleier vil forhåndsreserve et beløp på leietakers betalingskort. Beløpet blir kun reservert, ikke trukket. Beløpet som reserveres er beregnet fra avtalt leieperiode, samt estimerte variable kostnader knyttet til for eksempel bompasseringer, drivstoff, mv.

Leietaker aksepterer at utleier kan belaste leietakers kredittkort, debetkort eller depositum for alle beløp leietaker er ansvarlig for etter leiekontrakten og enhver belastning skjer uten forhåndsvarsel. Ved eventuell skade, belastes egenandel på oppgitt betalingsmiddel, og leietaker er selv ansvarlig for å kreve refusjon fra eget forsikringsselskap i de tilfeller leietaker har tegnet forsikring via andre enn Surfschool.

 1. Verneting

Leietaker vedtar det av utleiers forretningssted hvor leiekontrakten er inngått som verneting ved eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet, tvisteloven § 4-5(2), jf. § 4-6.

 1. Endringer/tillegg til leiekontrakten

Tillegg til og endringer i denne leiekontrakt er bindende kun dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

Opening Hours surfschool.no

Open every Saturday and søndag i 2024 from 10:00 – 18:00 from the first weekend of March until the last weekend of November.

Open every day during Påsken 2024 fra 23. mars – 1. april  from 10:00 til 18:00.

Åpent hver dag i sommerferien 2024 fra  lørdag 15. juni to 18. august 2024   every day from 10:00 to 18:00

Open all holidays from March to November.

Our courses

DROP IN COURSE

10:00
hver dag vi har åpent

Only

390,-

ALL EQUIPMENT INCLUDED*

SURF SCHOOLS

Decide the day and time yourself

And keep at it as long as you want

Contact us for

GOOD OFFERS

ALL EQUIPMENT INCLUDED*

Also an instructor

BOOKING SURF COURSE

HVER DAG vi har åpen
KL. 12.00

And keep at it as long as you want

Only

490,-

ALL EQUIPMENT INCLUDED*

Also an instructor

SURF EQUIPMENT RENTAL

Wetsuit, shoes, gloves,
hood and surfboard

Only

250,-

ALL EQUIPMENT INCLUDED*

Got a question?

You can find answers to frequently asked questions here

Fant du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss på +47 911 26 489 or surfschool.no@gmail.com

Contact us

For booking or questions:

© Copyright 2024 by surfschool.no. Designed by TekniskMultimedia.